Hjem
Arbeid
Fritid
Hobby
Politikk

 

Retur til HOBBY  

  Vi har mange ulike biotoper  ( leveområder ) på Vestlandet.

  Barskog, Ferskvann, Lynghei, Løvskog, Myr, 
  Strandeng, Veikant, Fjellskrent, Åker og Eng


  Innenfor disse områdene finner vi et planteliv som 
  varierer både i forhold til jordsmonn og årstid. 

  Å bli kjent med vår ville flora er en av mine favoritthobbier.
  Dette er også nyttig i skolesammenheng,
 
  
 

 Biotop Arter
 Barskog ( furu ) Tytebær, Blåbær, Skogstjerne, Tepperot, Skogfiol, Skogmarimjelle, Linnea, Vintergrønn, Bittekonvall,
 Ferskvann Nøkkerose, Bukkeblad, Bekkeblom,
 Lynghei Brake, Røsslyng, Mjølbær, Blokkebær, Skrubbær, Krekling,
 Løvskog ( varmekjær ) Ramsløk, Skogfiol, Bøk, Hvitveis, Vårkål, Tveskjeggveronika, Gaukesyre, Skoghumleblom, Jordbær
 Myr  Torvmose, Soldogg, Tranebær, Hvitbladlyng, Pors, Tettegras, Myrfiol, Kystmyrklegg, Rome, Flekkmarihand,
 Strandeng Strandnellik, Gåsemure, Skjørbuksurt, Strandarve, Mjødurt, Tiriltunge,
 Veikant

Hestehov,  Løvetann, Skrinneblom, Grannmarikåpe, Perikum, Skvalderkål, Hundekjeks, Krattmjølke, Geitrams, Svartknoppurt,

 Fjellskrent Storblåfjær
 Åker & eng Engsoleie, EngkarseTusenfryd, Løvetann, Knollerteknapp, Kusymre, Hønsegras, Forglemmeiei, Liljekonvall, Enghumleblom, Rødkløver, Engstorkenebb